Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het huren van een camper op personenbus bij Suntrail

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Suntrail: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Suntrail is een handelsnaam van Pever Groep BV, gevestigd aan de Burg. Lawick van Pabststraat 12 te Doetinchem,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09097334

b. huurder: de persoon die van Suntrail een camper huurt;

c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Suntrail en de huurder;

d. camper: de camper die door de huurder van Suntrail wordt gehuurd;

e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;

f. website: de website www.Suntrail.nl die door Suntrail wordt beheerd.

g.Personenbus: de bus igegericht voor het vervoer van personen die door de huurder wordt gehuurd.


Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Suntrail en de huurder.

2.2. Suntrail is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3. Indien de huurder de camper/personenbus via de website reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Suntrail en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

a. doordat de huurder en Suntrail de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of

b. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heeft doorlopen en de aanbetaling heeft voldaan.

3.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen en Suntrail de aanbetaling heeft ontvangen, stuurt Suntrail de huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Suntrail de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert. Zolang de huurder deze bevestiging per e-mail niet heeft ontvangen, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Suntrail

4.1. Suntrail kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen bevestigingse-mail en wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld en wordt de aanbetaling aan de huurder terugbetaald.

4.2. Suntrail is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het te niet gaan van de camper die door de huurder is gereserveerd en Suntrail geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien Suntrail de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Suntrail de aanbetaling aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is Suntrail niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur en eindigt op vrijdag of zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Elke camper/personenbus heeft zijn eigen ophaal- en terugbreng tijd. Deze tijden staan in de overeenkomst en/of de reservering vermeld. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper/personenbus te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper, rolstoelbus op personenbus

6.1. Indien Suntrail de camper of personenbus niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Suntrail het recht aan de huurder een vergelijkbare camper/personenbus ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper/personenbus dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper/personenbus ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Alle kilometers zijn in de huurprijs inbegrepen, tenzij anders in de overeenkomst of op de website is vermeld.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper/personenbus heeft een aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM). Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Verduistering is verzekerd met 5% eigen risico van de waarde met een minimum van € 1.000,- Extra eigen risico bestuurders jonger dan 24 jaar bedraagt € 250,- op rubriek casco.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper/personenbus naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan het interieur niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Suntrail.


Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 750,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Suntrail is nagekomen, binnen 21 dagen nadat de huurder de camper/personenbus heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Suntrail overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Suntrail, boven de waarborgsom aan Suntrail betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering

10.1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Suntrail raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. De annuleringskosten bedragen:

a. bij annulering 15 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;

b. bij annulering 10 weken of langer en korter dan 15 weken voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom;

c. bij annulering korter dan 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

10.3. Het eerder terugbrengen van de camper/personenbus zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 11. Legitimatie

11.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 12. Betaling

12.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 25% van de huursom te betalen. De huurder dient 25% van de huursom 6 maanden voor aanvang van de huurperiode te betalen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient de huurder 50% van de huursom bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te betalen. De huurder dient 50% van de huursom en de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen.

12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer  t.n.v. Suntrail te Doetinchem.

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Suntrail de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Suntrail het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die Suntrail heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper/personenbus ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Suntrail verschuldigd is, dan stuurt Suntrail de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Suntrail de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen dient de camper/personenbus in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Ondanks het feit dat de campers van Suntrail goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper/personenbus. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Suntrail te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Suntrail. Op naam van Suntrail gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

13.4. Schade aan het interieur, exterieur, radio/CD, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Suntrail telefonisch op de hoogte te stellen.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Suntrail. Telefoonnummer: 0314 - 62 54 15 / info@Suntrail.nl

13.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De camper/personenbus wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper/personenbus van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank vol, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

a. een bedrag van maximaal € 200,00 voor het reinigen van de binnenzijde;

b. € 100,00 voor het reinigen van de buitenzijde;

c. € 50,00 voor het ledigen van de afvalwatertank;

d. € 100,00 voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet;

e. € 30,00 voor het voltanken van de brandstoftank + de brandstofkosten.

14.2. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of wordt door Suntrail achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

Artikel 15. Brandstof

15.1. Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper/personenbus met een volle brandstoftank mee en de huurder dient de camper/personenbus volgetankt te retourneren.

Artikel 16. Verbruikskosten

16.1. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 17. Bestuurder

17.1. De bestuurder dient ten minste 24 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende, rekening houdend met een gewicht op kenteken, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper.

17.2. De camper/personenbus mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

17.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper/personenbus alle instructies die door Suntrail zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper/personenbus te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.

18.2. De camper/personenbus blijft te allen tijde eigendom van Suntrail. Het is de huurder niet toegestaan de camper/personenbus onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper/personenbus veilig te kunnen besturen.

18.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper/personenbus vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper/personenbus te vervoeren.

18.5. De camper/personenbus dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Suntrail die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Suntrail daardoor lijdt.

Artikel 19. Instructie

19.1. Bij het afhalen van de camper/personenbus krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper/personenbus en toebehoren. 

Artikel 20. Welke landen mogen worden bezocht

20.1. De betreffende landen staan op de groene kaart m.u.v. vooraf door de verzekering en Suntrail aangemerkte risicogebieden. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder. Let op: de huurder dient zelf zorg te dragen voor vignette, tol en dergelijke. Eventuele naheffingen van het niet hebben van voorenstaande zijn voor rekeing van de huurder

Artikel 21. Huisdieren

21.1. Huisdieren zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Suntrail. Indien er in de camper een huisdier is gebruikt zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een bedrag van € 500,00 op de borg ingehouden exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Artikel 22. Roken

22.1. Roken in de camper/personenbus is niet toegestaan. Indien er in de camper/personenbus is gerookt, dan wordt een bedrag van € 1.000,00 op de borg ingehouden.

Artikel 23. Parkeren

23.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Suntrail tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en alleen op aanvraag mogelijk. Suntrail is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 24. Aansprakelijkheid

24.1. Suntrail is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

24.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de huurder kunnen afwijken van de kleuren die de camper/personenbus werkelijk heeft. Suntrail is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

24.3. Suntrail kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

24.4. Suntrail is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Suntrail is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

24.5. Suntrail is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper/personenbus, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

24.6. Suntrail is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

24.7. Indien Suntrail aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Suntrail beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Suntrail gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Suntrail beperkt tot de huursom.

24.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Suntrail.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

25.1. Suntrail verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

25.2. Het is Suntrail toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

a. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Suntrail;

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Suntrail.

25.3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik naast Suntrail verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan de camper. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst tussen Suntrail en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Suntrail worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Suntrail is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Suntrail zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.